Svet-Stranek.cz
PD SERVIS - technický dozor, koordinátor BOZP

Proč mít koordinátora BOZP a potřebuji ho?:vedení projektů, technický dozor investora, koordinátor BOZP, inspekce nemovitostí, správa

Proč mít koordinátora BOZP a potřebuji ho?

Kdo je koordinátor BOZP?

Funkce koordinátora BOZP je určena zákonem 309/2006, který ukládá stavebníkovi (zadavateli stavby – investorovi), při splnění podmínek §14 a §15 zákona 309/2006 Sb, jmenovat koordinátora/y BOZP na staveništi . Jde o podmínky počtu zhotovitelů, doby výstavby, počtu osob podílejících se na stavbě a provádění prací vyjmenovaných v příloze 5 NV 591/2006 Sb. V některých případech (v téměř nereálných) není třeba jmenovat koordinátora BOZP, zákon však ukládá stavebníkovi vypracovat plán BOZP. Níže je diagram určující podmínky jmenování koordinátora BOZP / vypracování plánu BOZP. Je zřejmé, že koordinátor by měl být přítomen na každé stavbě, kde je více zhotovitelů, tedy v podstatě na každé, protože dnes žádná firma nedokáže zabezpečit realizaci celé stavby vlastními zaměstnanci, vždy se najímají subdodavatelé (elektrikář, instalatér, firma na anhydrity, dodavatel dveří, oken apod.). 

Koordinátora BOZP může vykonávat pouze osoba odborně způsobilá, podle právních předpisů (§10 zákona 309/2006). Funkci koordinátora BOZP nesmí vykonávat osoba, která odborně vede stavbu (stavbyvedoucí). Řada investorů, především u menších projektů, o své povinnosti neví (projektanti investora na to neupozorní) a nebo chce ušetřit a věří, že jejich stavba je příliš malá a nic závažného na poli BOZP se nestane. 


Pokud ovšem dojde na stavbě k pracovnímu úrazu, je povinností zaměstnavatele (zhotovitele stavby), takovou událost hlásit na oblastní inspektorát práce. Zde může nastat problém, protože úředníci se samozřejmě budou ptát, zda byla dodržena doporučení z plánu BOZP, zda bylo staveniště řádně vybaveno a zabezpečeno, zda byly splněny všechny předpisy BOZP.


Co koordinátor BOZP dělá?

Obecně jsou úkoly koordinátora stanoveny v §18 zákona 309/2006 Sb. Před zahájením výstavby vypracuje koordinátor plán BOZP, který po celou dobu výstavby aktualizuje. Koordinátor BOZP v průběhu přípravy stavby také konzultuje s projektantem možná rizika BOZP při realizaci díla a rizika vznikající po dokončení díla (např. rizika související s provozem či údržbou díla). Cílem je zabezpečit minimalizaci rizik již v průběhu projektové přípravy.

 

Základním úkolem koordinátora BOZP na staveništi (v průběhu realizace díla) je zabezpečit koordinaci opatření k BOZP mezi jednotlivými zhotoviteli díla a dalšími osobami pohybujícími se na staveništi. Koordinátor je povinen kontrolovat dodržování předpisů BOZP a v případě zjištění nedostatků v této oblasti na to upozornit zhotovitele i objednatele a vyžadovat po zhotoviteli sjednání nápravy. 

 

Koordinátor BOZP na staveništi provádí pravidelně kontrolu opatření BOZP a svolává a vede koordinační schůzky účastníků výstavby, na kterých informuje zúčastněné o rizicích, které vznikly v průběhu realizace díla, zajišťuje informace o rizicích BOZP z činnosti jednotlivých dodavatelů a předává je ostatním účastníkům. Zároveň koordinátor vede koordinační deník (rejstřík), většinou jako přílohu plánu BOZP, do kterého zanáší výše uvedené skutečnosti.


Co to stojí?

My poskytujeme výkony koordinátora BOZP především jako doplňkovou službu k výkonům TDI a náklady jsou tedy přiměřené, díky sloučení obou funkcí na stavbě máme vyšší efektivitu, protože na sebe jednotlivé služby časově navazují, prolínají se a není třeba organizovat zvláštní schůzky (vše řešíme v rámci kontrolních dnů stavby), odpadají náklady na dopravu.


návštěvníků stránky
celkem173 483